සමෝෂ්ණ විස්තාරණය

එන්සයිම පරීක්ෂණ |වේගවත් |පහසු භාවිතය |නිවැරදි |දියර සහ ලයොෆිලීකරණය කරන ලද ප්‍රතික්‍රියාකාරකය

සමෝෂ්ණ විස්තාරණය

 • ශීත කළ වියළන ලද Chlamydia Trachomatis

  ශීත කළ වියළන ලද Chlamydia Trachomatis

  මෙම කට්ටලය පිරිමි මුත්‍රා වල ක්ලැමීඩියා ට්‍රැකොමැටිස් න්‍යෂ්ටික අම්ලය, පිරිමි මුත්‍රා ස්පුබ් සහ ගැහැණු ගැබ්ගෙල ස්පුබ් සාම්පලවල ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා යොදා ගනී.

 • Mycoplasma Hominis

  Mycoplasma Hominis

  මෙම කට්ටලය මයිකොප්ලාස්මා හොමිනිස් න්‍යෂ්ටික අම්ලය ප්‍රවේණික පත්‍රිකාවේ සාම්පලවල ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා යොදා ගැනේ.

 • Enterovirus 71 න්යෂ්ටික අම්ලය

  Enterovirus 71 න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය මිනිස් උගුරේ ස්පුබ් සාම්පලවල ඇති Enterovirus 71 න්‍යෂ්ටික අම්ලයේ ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා අදහස් කෙරේ.

 • Coxsackie වෛරස් වර්ගය A16 න්යෂ්ටික අම්ලය

  Coxsackie වෛරස් වර්ගය A16 න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය Coxsackie වෛරස් වර්ගයේ A16 නියුක්ලෙයික් අම්ලය මිනිස් උගුරේ තුවාලයේ ඇති වීට්‍රෝ ගුණාත්මක හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • ප්ලාස්මෝඩියම් න්යෂ්ටික අම්ලය

  ප්ලාස්මෝඩියම් න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය ප්ලාස්මෝඩියම් ආසාදනයක් ඇතැයි සැක කරන රෝගීන්ගේ පර්යන්ත රුධිර සාම්පලවල මැලේරියා පරපෝෂිත න්‍යෂ්ටික අම්ලය ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා යොදා ගැනේ.

 • Trichomonas Vaginalis න්යෂ්ටික අම්ලය

  Trichomonas Vaginalis න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය මානව ලිංගේන්ද්‍රිය ස්‍රාවය කිරීමේ සාම්පලවල ට්‍රයිකොමොනාස් වැජිනලිස් න්‍යෂ්ටික අම්ලය ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා යොදා ගනී.

 • කැන්ඩීඩා ඇල්බිකන්ස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  කැන්ඩීඩා ඇල්බිකන්ස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය ලිංගික පත්රිකාවේ සාම්පලවල හෝ සායනික ස්පුටම් සාම්පලවල කැන්ඩීඩා ට්රොපිකලිස් හි න්යෂ්ටික අම්ලය in vitro ගුණාත්මක හඳුනාගැනීම සඳහා අදහස් කෙරේ.

 • Mycoplasma Pneumoniae න්යෂ්ටික අම්ලය

  Mycoplasma Pneumoniae න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය මිනිස් උගුරේ තුවාලයේ ඇති Mycoplasma pneumoniae (MP) න්යෂ්ටික අම්ලය ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා අදහස් කෙරේ.

 • මානව ශ්වසන සමමුහුර්ත වෛරස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  මානව ශ්වසන සමමුහුර්ත වෛරස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය උගුරේ ස්පුබ් සාම්පලවල මානව ශ්වසන සමමුහුර්ත වෛරසය (HRSV) න්‍යෂ්ටික අම්ලයේ අභ්‍යන්තර ගුණාත්මක හඳුනාගැනීම සඳහා භාවිතා කරයි.

 • ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා බී වෛරස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා බී වෛරස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  මෙම කට්ටලය නාසෝෆරින්ජියල් සහ ඔරොෆරින්ජියල් ස්පුබ් සාම්පලවල ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා බී වෛරස් න්‍යෂ්ටික අම්ලයේ ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා අදහස් කෙරේ.

 • ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A වෛරස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A වෛරස් න්යෂ්ටික අම්ලය

  ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා A වෛරසය නියුක්ලෙයික් අම්ලය ගුණාත්මකව හඳුනා ගැනීම සඳහා මෙම කට්ටලය භාවිතා කරනුයේ මානව උගුරේ ස්පුබ්ස් තුළ ඇත.

 • B කාණ්ඩයේ Streptococcus Nucleic අම්ලය

  B කාණ්ඩයේ Streptococcus Nucleic අම්ලය

  මෙම කට්ටලය අධි අවදානම් සාධක සහිත ගර්භනී සති 35 සිට 37 දක්වා ගර්භනී කාන්තාවන්ගේ ගුද මාර්ගයේ ස්පුබ් සාම්පල, යෝනි ස්පුබ් සාම්පල හෝ මිශ්‍ර ගුද/යෝනි ස්පුබ් සාම්පල වල බී කාණ්ඩයේ ස්ට්‍රෙප්ටොකොකස් හි න්‍යෂ්ටික අම්ල DNA වල ගුණාත්මකව හඳුනාගැනීම සඳහා අදහස් කෙරේ. ගැබ්ගැනීමේ සතිවල පටලය නොමේරූ කැඩීම සහ නොමේරූ දරු ප්‍රසූතියට තර්ජනයක් වීම වැනි සායනික රෝග ලක්ෂණ ඇත.

12ඊළඟ >>> පිටුව 1/2